NATO Enhedskommandoen 1962

Enhedskommandoen, i NATO kaldet Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP), var i årene 1962 til 2004 rammen om et snævert samarbejde mellem Danmark og Tyskland om forsvaret af Østersø-området.

I årene før 1962 havde der været langvarige forhandlinger om, hvordan de to lande skulle samarbejde på det militære område. Spørgsmålet var med Jens Otto Krags ord ”yderst ømfindtligt”, ikke mindst fordi mange danskere havde stærke følelser imod et dansk-tysk forsvarssamarbejde så kort tid efter den tyske besættelse, og fordi man frygtede, at tyskerne ville komme til at dominere samarbejdet1. Men samtidig var der fra dansk side et stærkt ønske om, at Vesttyskland skulle bidrage til forsvaret af Danmark.

Forhandlingerne begyndte i januar 1956, hvor NATO’s øverstkommanderende, general Gruenther, foreslog en allieret flådekommando BALTIC for Østersøområdet2. Repræsentanter for den danske og vesttyske flåde var allerede på et møde i sommeren 1955 blevet enige om, at det var nødvendigt med et samarbejde mellem de to landes flåder3. Den vesttyske flåde var på dette tidspunkt endnu i sin vorden, fordi opbygningen af det vesttyske forsvar først lige var begyndt efter Vesttysklands optagelse i NATO i maj 1955.

I september 1957 oprettede NATO en planlægningsgruppe i Holtenau ved Kiel, der skulle overveje NATO’s kommandostruktur og flådestrategi i Østersøen. Planlægningsgruppen foreslog i juli 1958, at der blev oprettet en allieret flådekommando BALTAP i Kiel-Holtenau4. Forslaget blev imidlertid ikke gennemført, fordi den danske og den vesttyske regering ikke kunne blive enige om, hvordan denne flådekommando skulle indplaceres i NATO’s overordnede kommandosystem.

I begyndelsen forestillede NATO sig, at samarbejdet mellem Danmark og Vesttyskland især skulle omfatte flåden og forsvaret af Østersøen. Landforsvaret af Slesvig-Holsten skulle varetages af Vesttyskland i samarbejde med Storbritannien. Dermed ville det blive nødvendigt at flytte grænsen for NATO’s nordlige forsvarsregion fra Elben til den dansk-tyske grænse – noget der efter dansk opfattelse ville svække forsvaret af Jylland alvorligt, fordi de tyske styrker i Slesvig-Holsten så ikke i samme grad ville være til rådighed for forsvaret af Danmark5.

Efter nærmere overvejelser blev man da også enige om, at denne ordning ikke var holdbar. I militær henseende udgjorde forsvaret af Danmark og Slesvig-Holsten en enhed, blandt andet fordi styrkerne i Slesvig-Holsten mest naturligt blev forsynet nordfra. På et møde i oktober 1957 blev NATO internt enige om, at forsvaret af Danmark, Slesvig-Holsten og den vestlige Østersø burde ses under ét og underlægges en fælles kommando6. Derfor blev de tyske hærstyrker i Slesvig-Holsten i 1958 underlagt NATO-kommandoen COMLANDENMARK i København, og i 1960 besluttede man efter langvarige forhandlinger at oprette NATO-depoter i Jylland til de tyske styrker7.

Forhandlingerne om det dansk-tyske forsvarssamarbejde blev længe holdt hemmelige. Men i april 1958 foreslog chefen for de tyske styrker i Slesvig-Holsten Bernhard Rogge offentligt, at NATO oprettede en fælleskommando i Jylland for styrkerne fra alle tre værn i området fra Hamborg til Skagen8. Dette forslag fik senere støtte fra den daværende tyske forsvarsminister Franz Josef Strauß, og i 1960 forelagde NATO forslaget for den danske regering. Samtidig tog NATO skridt til at omdanne planlægningsgruppen i Kiel-Holtenau til en midlertidig NATO-kommando for de danske og tyske flådestyrker i Østersøen under øvelser og i krig9.

I slutningen af 1950’erne blev der også oprettet en fælles operativ organisation (det såkaldte Joint Command and Operation Center) i Karup for at sikre det taktiske samarbejde mellem de tre danske værn. Organisationen bestod af de danske NATO-chefer for landstyrkerne (COMLANDENMARK), flystyrkerne (COMTAFDEN) og flådestyrkerne (Flag Officer Denmark). I 1959 erstattede chefen for den midlertidige flådekommando i Kiel-Holtenau den danske flådechef i denne organisation. Organisationen fungerede tilfredsstillende, men led dog af den mangel, at de nævnte chefer ikke havde ansvar direkte overfor samme foresatte i NATO’s kommandosystem10.

NATO’s forslag om en enhedskommando med én fælles chef for de tre værn blev fremsat på et møde i august 1960 og førte til endnu en forhandlingsrunde, hvor man fra dansk side lagde vægt på at sikre det størst mulige ikke-tyske indslag i kommandosystemet. Det danske Udenrigsministerium havde allerede i 1956 formuleret den politik, at det militære samarbejde med tyskerne så vidt muligt skulle ske i NATO-regi og ikke som et bilateralt dansk-tysk arrangement11. Desuden lagde man vægt på, at chefen for den nye enhedskommando altid skulle være dansk, og at kommandoen skulle tilhøre NATO’s nordlige forsvarsregion.

Den danske regering havde dog ikke travlt med at tilslutte sig enhedskommandoen og blev ved med at udsætte afgørelsen. De to regeringspartier Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre var ikke enige om sagen, og i juni 1961 vedtog de radikale på et landsmøde, at Danmark skulle modsætte sig en dansk-tysk fælleskommando. Samtidig viste en Gallup-undersøgelse fra maj 1961, at over halvdelen af den danske befolkning var modstandere af, at danske styrker med enhedskommandoen kunne komme under tysk kommando.

Derfor måtte NATO’s øverstkommanderende, general Norstad, i juni 1961 stille regeringen overfor et ultimatum: Enten accepterede Danmark enhedskommandoen eller også blev de tyske styrker i Slesvig–Holsten underlagt NATO’s centrale forsvarsregion. Dermed ville de tyske styrker i området ikke længere være til rådighed for forsvaret af Danmark, og Danmark ville blive isoleret militært og politisk inden for NATO-alliancen.

I august 1961 lagde den spændte internationale situation efter opførelsen af Berlinmuren et yderligere pres på den danske regering. Den socialdemokratiske ledelse havde efter alt at dømme allerede besluttet sig for at tilslutte sig NATOs forslag om en enhedskommando i juni 1961, dvs. før Berlinkrisen for alvor spidsede til, men krisen fremskyndede uden tvivl, at beslutningen blev gennemført. Statsminister Viggo Kampmann fastslog således den 29. august 1961 på et møde i den socialdemokratiske folketingsgruppe, at Danmark nu måtte tilslutte sig, uanset om de radikale så måtte udtræde af regeringen. Det blev dog ikke nødvendigt, og den 22. november 1961 nåede parterne i Oslo til enighed om en aftale, hvorefter “Enhedskommandoen for den sydlige del af NATO’s Nordregion” blev oprettet i januar 1962.

Osloaftalen betød, at chefen for Enhedskommandoen (COMBALTAP) permanent skulle være dansk, mens den stedfortrædende chef skulle være tysk og stabschefen dansk. Cheferne for de underliggende kommandoer for hær-, flåde- og flystyrkerne skulle skiftevis være dansk og tysk, og bemandingen af stabene skulle være ca. 40 pct. dansk, 40 pct. tysk og 20 pct. anden allieret nationalitet, bortset fra hærkommandoen øst for Storebælt som var 100 pct. dansk bemandet12. Enhedskommandoen understøttede dermed både samarbejdet mellem de tre værn (joint operations) og samarbejdet mellem de allierede styrker (combined operations).

Oprettelsen af Enhedskommandoen blev mødt med en usædvanlig skarp protest fra Sovjetunionen, som bl.a. forsøgte at lægge pres på den danske regering via Finland. Den 30. oktober 1961 fik den finske regering en note fra Sovjetunionen, hvor man i henhold til de to landes venskabs- og bistandsaftale fra 1948 foreslog militære konsultationer med direkte henvisning til Enhedskommandoen. I den efterfølgende ”notekrise” mødtes udenrigsminister Jens Otto Krag med den finske præsident Kekkonen i København den 3. november 1961, hvor Krag gjorde det klart, at Danmark ikke ville standse forhandlingerne om Enhedskommandoen13. Herefter rejste Kekkonen til Novosibirsk og fik den sovjetiske leder Khrusjtjov overtalt til at opgive ønsket om konsultationer.

I december 1961 rettede Sovjet det verbale skyts direkte mod Danmark. I en erklæring hed det, at ”den sovjetiske regering finder, at den påtænkte inddragelse af Bornholm, der i sin tid blev befriet af sovjetiske tropper fra hitleriske okkupanter, i det område, der underlægges fælleskommandoen, i hvilken de overlevende hitlerister vil dominere, strider imod ånd og bogstav i den danske regerings forsikringer af 8. marts 1946 om, at Danmark er rede til med sine egne styrker uden nogen som helst deltagelse af udenlandske tropper at besætte Bornholm og dér fuldt ud oprette sin forvaltning… Stillet over for Forbundsrepublikken Tysklands og Danmarks militære forberedelser i Østersøområdet vil den sovjetiske regering blive nødt til at træffe nødvendige modforholdsregler til varetagelse af sit lands og sine allieredes sikkerhed.”

Dette var vel nok den skarpeste note, Danmark nogensinde havde modtaget fra Sovjetunionen. Truslen var direkte rettet mod Danmark og talte om Bornholm og ”modforholdsregler”.

Statsminister Viggo Kampmann var tilsyneladende indstillet på at give et relativt blødt svar på noten, men udenrigsminister Jens Otto Krag skar igennem og skrev tilbage, ”at det må tilkomme Danmark selv at skønne over, på hvilken måde Danmarks sikkerhed og forsvar bedst kan varetages, samt at NATO samt Danmarks medlemskab af NATO alene tjener defensive formål.”

Selv om Enhedskommandoen den 7. december 1961 blev endeligt godkendt af Folketinget med 149 stemmer imod 13, mødte den også en del modstand i Danmark, bl.a. i hærens ledelse. Nogle pegede på risikoen for, at et snævert militært samarbejde med tyskerne kunne trække Danmark hurtigere ind i en væbnet konflikt, f.eks. om Berlin. Internt i regeringen var der også i begyndelsen af 1962 bekymring over, hvordan Sovjetunionen ville reagere på oprettelsen af Enhedskommandoen14.

Efter den svære fødsel udviklede samarbejdet i Enhedskommandoen sig imidlertid til at blive en vigtig grundpille i det danske forsvar under Den Kolde Krig. Samarbejdet med det vesttyske forsvar styrkede eller rettere muliggjorde et effektivt forsvar af Danmark. Samtidig fik forsvaret af Danmark en øget betydning i NATO’s forsvarsstrategi, ikke mindst efter NATO’s accept i begyndelsen af 1960’erne af det vesttyske ønske om et fremskudt forsvar (Forward Defence) helt fremme ved alliancens østlige (indre tyske) grænse – og ikke kun et forsvar “i dybden” med en forsvarslinje langs Rhinen, sådan som NATO hidtil havde planlagt med.

Enhedskommandoen stod f.eks. bag planen “Operation Hurricane” for de danske og vesttyske styrkers store samlede fly- og missilangreb på en fjendtlig invasionsflåde i Østersøen.

Enhedskommandoen havde hovedkvarter i Karup og Finderup med underkommandoer for hærstyrkerne i Rendsborg og Ringsted. Enhedskommandoen eksisterede frem til 2004, hvor en stor omorganisering af NATO’s militære organisation medførte, at den blev nedlagt.

Enhedskommandoens krigshovedkvarter i Finderup er en af Kulturstyrelsens 25 fortællinger om Den Kolde Krigs bygninger og anlæg i Danmark. Læs artikel om lukningen af Finderup bunkeren. Se Forsvarskanalens video om Finderup bunkeren.

Kilder og litteratur

Bogason, Peter (2016): Søværnet under den kolde krig – Politik, strategi og taktik, København: Snorres Forlag 2016.

Bogason, Peter (2021): The Creation of BALTAP, udkast til kapitel i manuskriptet ’NATO and the Baltic Approaches 1949-1989’, 2021.

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) (2005): Danmark under den kolde krig – Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, bind 1, København: Dansk Institut for Internationale Studier 2005.

Forsvarskommandoen (2000): Ved forenede kræfter, Forsvarets øverste militære ledelse, Forsvarschefsembedets og forsvarets udvikling 1950-2000, Vedbæk: Forsvarskommandoen 2000.

Friis, Thomas Wegener (2010): Enhedskommandoen, i Ole L. Frantzen & Knud J. V. Jespersen (red.): Danmarks krigshistorie, København: Gads Forlag 2010.

Henriksen, Jesper Thestrup (2016a): Der Weg zum Einheitskommando – Dänemark, Westdeutschland und die Verteidigung der Ostsee, 1947-1962, i Aaron Jessen, Elmar Moldenmauer og Karsten Biermann (red.): Grenzen überwinden – Schleswig-Holstein, Dänemark und die DDR, Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 2016, s. 49-69.

Henriksen, Jesper Thestrup (2016b): Side om side i det kommende Europa. København-Bonn erklæringerne og Vesttysklands optagelse i NATO, i Hans Schultz Hansen m.fl. (red.): Sønderjyske Årbøger 2016, Historisk Samfund for Sønderjylland 2016.

Høegh-Guldberg Hoff, Ove (red.) (2003): Safeguarding Security in the Baltic Approaches, 1962-2002, Karup: Public Information Office Joint Headquarters NORTHEAST 2003.

Jensen, Bent (1999): Bjørnen og haren – Sovjetunionen 1945-1965, Odense: Odense Universitetsforlag 1999.

Krag, J.O. & K.B. Andersen (1971): Kamp og fornyelse – Socialdemokratiets indsats i dansk politik 1955-71, København: Fremad 1971.

Nielsen, Jens Perch (1987): Socialdemokratiet og enhedskommandoen 1961, specialeopgave, Aarhus: Institut for Statskundskab 1987.

Olesen, Thorsten Borring & Poul Villaume (2005): I blokopdelingens tegn 1945-1972, Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5, København: Gyldendal 2005.

Ruge, Friedrich (1955): Seemacht und Sicherheit. Eine Schichsalsfrage für alle Deutchen, Tübingen: Fritz Schlichtenmayer 1955.

Ruge, Friedrich (1979): In vier Marinen. Lebenserinnerungen als Beitrag zur Zeitgeschichte, München: Bernard & Graefe 1979.

SHAPE (1967): SHAPE History 1957, SHAPE 1967.

Thostrup, S. (1964): Enhedskommandoen, i Tidsskrift for Søvæsen, Årg. 135, s. 209-30, 1964.

Udenrigsministeriet (1968): Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966, København: Udenrigsministeriet 1968.

Vegger, A.C.B. (1985): Slesvig-Holsten fra 1945 til 1962 – En beskrivelse af de militære forhold i Slesvig-Holsten fra 5. maj 1945 til etablering af “Enhedskommandoen for den sydlige del af NATO’s Nordregion” den 1. juli 1962, 2. udgave, Viborg 1985.

Villaume, Poul (1995): Allieret med forbehold, Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961, København. Eirene 1995.

Noter

1. Krag & Andersen (1971: 126-27).
2. Udenrigsministeriet (1968: 99) og Nielsen (1987: 40).
3. Nielsen (1987: 40) og Høegh-Guldberg Hoff (2003: 11-12).
4. SHAPE (1967: 159), Udenrigsministeriet (1968: 100-101 og bilag 133) og Nielsen (1987: 40 og 46-47).
5. Udenrigsministeriet (1968: 81-82) og Nielsen (1987: 38-42).
6. SHAPE (1967: 161) og Bogason (2021: 18).
7. Nielsen (1987: 45-46 og 49-50).
8. Nielsen (1987: 51).
9. Nielsen (1987: 50-53).
10. Thostrup (1964: 217-20) og Vegger (1985: 109-11).
11. DIIS (2005: 335).
12. Forsvarskommandoen (2000: 108). Ifølge Udenrigsministeriet (1968: Bilag 146) var fordelingen af stabsofficererne: 1/3 dansk, 1/3 tysk og 1/3 andre nationaliteter.
13. DIIS (2005: 357).
14. Ministermødeprotokollen, 9., 16. og 23. januar 1962.

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2021 (2. udgave)