Dansk sikkerhedspolitik 1948-1966

Regeringen besluttede i 1966 at udarbejde en redegørelse for dansk sikkerhedspolitik i perioden fra 1948-49 og frem til 1966. Formålet med redegørelsen var at lægge alle væsentlige kendsgerninger om udviklingsforløbet og baggrunden for den førte politik frem for offentligheden for at skabe et bredere grundlag for den løbende debat om de sikkerhedspolitiske problemer.

Redegørelsen, den såkaldte gråbog, blev offentliggjort i april 1968. Den bestod af en historisk fremstilling og et bind med bilag, som dokumenterede fremstillingen.

I. Fremstilling

0. Indholdsfortegnelse, forord og indledning
1. Forhandlingerne om et skandinavisk forsvarsforbund
2. Danmarks tilslutning til Den nordatlantiske Traktat
3. Grækenlands og Tyrkiets optagelse i Den nordatlantiske Traktat
4. Forbundsrepublikken Tysklands optagelse i Den nordatlantiske Traktat
5. Grønlands særlige stilling under Den nordatlantiske Traktat
6. Færøernes stilling under Den nordatlantiske Traktat
7. Opbygningen af NATO’s civile og militære struktur – Politiske konsultationer
8. Spørgsmålet om stationering af allierede flyverstyrker i Danmark
9. Oprettelsen af NATO-enhedskommandoen for den sydlige del af NATO’s nordregion
10. Dansk atompolitik
11. Det danske forsvar
12. Forskellige praktiske sikkerhedspolitiske foranstaltninger
13. Dansk deltagelse i FN’s fredsbevarende operationer
14. Nedrustnings- og afspændingsforanstaltninger
15. Forkortelsesliste
16. Personregister

II. Bilag (uddrag af redegørelsens bilagsbind)

0. Bilagsfortegnelse
1. Artikel 27 i De forenede Nationers pagt af 26. juni 1945
2. Fortegnelse over forslag, hvis vedtagelse i De forenede Nationers sikkerhedsråd er blevet forhindret af stormagtsveto (perioden indtil april 1949)
3. Oversigt over det bilaterale alliancesystem mellem de østeuropæiske lande
4. Uddrag af Churchills tale den 5. marts 1946 i Fulton (USA)
5. Uddrag af udenrigsminister Bevins tale den 22. januar 1948 i Underhuset i London
6. Vandenberg-resolutionen vedtaget af Amerikas forenede Staters senat den 11. juni 1948
7. Uddrag af udenrigsminister St. Laurent’s tale den 28. april 1948 i underhuset i Ottawa
8. Uddrag af »Politiken«s referat den 3. september 1945 af udenrigsminister Christmas Møllers tale den 2. s. m. i foreningen Norden i Oslo
9. Notits i »Politiken« den 19. september 1945
10. Uddrag af fhv. Udenrigsminister Christmas Møllers tale den 11. marts 1947 i Folketinget
11. Uddrag af udenrigsminister Gustav Rasmussens redegørelse den 10. marts 1948 i Folketinget
12. Uddrag af statsminister Hans Hedtofts tale den 18. marts 1948 på det skandinaviske statsministermøde i Stockholm
13. Kommandør F. H. Kjølsens referat af samtale den 15. marts 1948 med kontreadmiral Thomas B. Inglis
14. Brev af 13. marts 1948 fra ambassadør Henrik Kauffmann i Washington til udenrigsminister Gustav Rasmussen
15. Statsminister Hans Hedtofts 1. indlæg under forespørgselsdebatten den 7. april 1948 i Folketinget
16. Statsminister Hans Hedtofts 2. indlæg under forespørgselsdebatten den 7. april 1948 i Folketinget
17. Uddrag af udenrigsminister Langes foredrag den 19. april 1948 i Oslo Militære Samfund
18. Brev af 30. april 1948 fra ambassadør Nils Svenningsen i Stockholm til udenrigsminister Gustav Rasmussen
19. Uddrag af udtalelse af statsminister Hans Hedtoft den 2. juni 1948 i Folketinget
20. Uddrag af udtalelse af udenrigsminister Gustav Rasmussen den 2. juni 1948 i Folketinget
21. Communiqué udsendt efter afslutningen af udenrigsministermødet i Stockholm den 8.-9. september 1948
22. Direktiv for en skandinavisk komité for udredning av forsvarssamarbeid. (Den skandinaviske forsvarskomité)
23. Uddrag af interview med udenrigsminister Halvard Lange i det norske »Arbeiderbladet« den 3. januar 1949
24. Dansk oversættelse af den norske forsvarsministers, til en svensk stenograf dikterede resumé af resultatet af forhandlingerne på ministermødet i Karlstad den 5.-6. januar 1949
25. Det på ministermødet i Karlstad den 6. januar 1949 vedtagne skema for møder, der tilsigtes afholdt i januar 1949 (på grundlag af den svenske forsvarsministers referat)
26. Telegram af 13. januar 1949 fra Udenrigsministeriet til ambassaden i Washington
27. Den skandinaviske forsvarskomités omtale af kravene til dansk forsvars udbygning under et skandinavisk forsvarsforbund
28. Den skandinaviske forsvarskomités sammenfattende slutningsbemærkninger
29. Communiqué udsendt efter afslutningen af mødet i København den 22.-24. januar 1949
30. Communiqué udsendt efter afslutningen af mødet i Oslo den 29.-30. januar 1949
31. Uddrag af udenrigsminister Halvard Langes tale den 3. februar 1949 i Stortinget
32. Uddrag af udenrigsminister Undéns redegørelse den 9. februar 1949 i Riksdagens andet kammer
33. Udenrigsminister Gustav Rasmussens redegørelse den 9. februar 1949 i Folketinget
34. Depeche af 2. februar 1949 fra udenrigsminister Gustav Rasmussen til ambassadør Henrik Kauffmann i Washington
35. Uddrag af udenrigsminister Halvard Langes tale den 3. februar 1949 i Stortinget
36. Uddrag af udenrigsminister Halvard Langes tale den 19. februar 1949 på det norske arbejderpartis landsmøde i Oslo
37. Depeche af 14. februar 1949 fra ambassadør Henrik Kauffmann i Washington til udenrigsminister Gustav Rasmussen
38. Brev af 19. februar 1949 fra ambassadør lensgreve Reventlow i London til Udenrigsministeriets direktør J. R. N. Dahl
39. Brev af 23. februar 1949 fra ambassadør Nils Svenningsen i Stockholm til statsminister Hans Hedtoft

47. Beslutning vedtaget af Socialdemokratiets hovedbestyrelse den 27. februar 1949
48. Telegram af 24. februar 1949 fra Udenrigsministeriet til ambassaderne i London og Washington
49. Depeche af 22. februar 1949 fra ambassadør Reventlow i London til udenrigsminister Gustav Rasmussen
50. Depeche af 22. februar 1949 fra ambassadør Henrik Kauffmann i Washington til udenrigsminister Gustav Rasmussen
51. Uddrag af depeche af 25. februar 1949 fra gesandt K. Monrad-Hansen i Moskva til udenrigsminister Gustav Rasmussen
52. Meddelelse fra Udenrigsministeriet til Ritzaus Bureau den 28. februar 1949
53. Udenrigsministeriets meddelelse af 4. marts 1949 til Ritzaus Bureau
56. Udenrigsminister Gustav Rasmussens depeche af 20. marts 1949 til ambassadør Nils Svenningsen i Stockholm
58. Note af 17. marts 1949 fra den amerikanske chargé d’affaires Edward J. Sparks til udenrigsminister Gustav Rasmussen
60. Note af 25. marts 1949 fra udenrigsminister Gustav Rasmussen til den amerikanske chargé d’affaires Edward J. Sparks
61. Note af 3. april 1949 fra Sovjetunionens gesandt til statsminister Hans Hedtoft
62. Note af 4. maj 1949 fra statsminister Hans Hedtoft til Sovjetunionens gesandt
120. Communiqué vedrørende De udenrigspolitiske Nævns møde den 10. september 1952
129. Uddrag af manuskript til udenrigsminister Ole Bjørn Krafts tale ved et politisk møde den 11. april 1953 i Rønne
130. Uddrag af Socialdemokratiets formand Hans Hedtofts tale den 23. juni 1953 på den socialdemokratiske partikongres
131. Communiqué vedrørende Det Udenrigspolitiske Nævns møde den 8. april 1954
132. Danmarks stilling i NATO’s europæiske militære kommandoorganisation i 1955
133. Pressemeddelelse udsendt den 23. september 1957 af Forsvarsministeriet
134. Uddrag af stats- og udenrigsminister H. C. Hansens redegørelse den 21. januar 1958 i Folketinget
135. Erklæring af 7. november 1958 fra det tyske Forbundsforsvarsministerium
136. Erklæring af 10. november 1958 fra det tyske Forbundsforsvarsministerium
137. Forsvarsminister Poul Hansens redegørelse den 28. november 1958 i Folketinget
138. Forsvarsminister Poul Hansens udtalelse den 5. marts 1959 i Folketinget
139. Forsvarsminister Poul Hansen redegørelse den 15. februar 1961 i Folketinget
140. Erklæring afgivet under ambassadør M. A. Wassards og udenrigsråd, dr. phil. E. Schram-Nielsens samtale med general Norstad den 27. marts 1961 i SHAPE
141. Erklæring udsendt den 31. august 1961 af regeringen
142. Sovjetunionens ambassadørs henvendelse af 31. august 1961 til statsminister Viggo Kampmann
143. P. M. overgivet Sovjetunionens ambassadør den 7. oktober 1961 af statsminister Viggo Kampmann
144. Uddrag af udenrigsminister J. O. Krags redegørelse den 7. december 1961 i Folketinget
145. Forsvarsminister Poul Hansens redegørelse den 7. december 1961 i Folketinget
146. NATO-enhedskommandoen for Danmark og Østersø-området
147. Partiet Venstre og Det konservative Folkepartis henvendelse af 25. september 1961 til statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren
148. Meddelelse udsendt den 8. december 1961 fra general Norstads hovedkvarter (SHAPE)
149. Sovjetisk regeringserklæring afgivet den 12. december 1961 til Danmarks ambassadør i Moskva
150. Pressemeddelelse i det polske blad »Trybuna Ludu« den 14. december 1961
151. Erklæring afgivet den 14. december 1961 af statsminister Viggo Kampmann over for Sovjetunionens ambassadør
156. Brev af 28. marts 1957 fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H. C. Hansen
157. Brev af 26. april 1957 fra stats- og udenrigsminister H. C. Hansen til Sovjetunionens ministerpræsident
158. Forsvarsminister Poul Hansens redegørelse den 19. juni 1957 i Folketinget
159. Skrivelse af 22. april 1959 fra forsvarschefen til Forsvarsministeriet
160. Uddrag af communiqué fra Det nordatlantiske Råds møde den 16.-19. december 1957 i Paris
161. Uddrag af stats- og udenrigsminister H. C. Hansens redegørelse den 21. januar 1958 i Folketinget
162. Brev af 12. december 1957 fra Sovjetunionens ministerpræsident til stats- og udenrigsminister H. C. Hansen
185. Betænkning over forslag til lov om forsvarets organisation m.v. (Afgivet af udvalget den 24. februar 1960)

© Jens Perch Nielsen og koldkrig-online.dk 2022